DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


02.06.2023

ZÁPIS - UKRAJINSKÉ DĚTI

Připomínáme, že ve středu 7. 6. 2023 od 11:00 do 13:00 hod proběhne zápis ukrajinských dětí. Dokumenty naleznete v záložce "zápis". Nahlížení do spisu bude umožněno ve středu 8. 6. 2023 od 11:00 do 12:00 hod. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 si vyzvedněte v pátek 9. 6. 2023 mezi 9:00 a 10:00 hod


12.05.2023

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLNÉ) 2023/2024

Vážení rodiče,

úplata za vzdělávání (školné) pro školní rok 2023/2024 bude činit 1 205,-Kč/měsíc. Předkoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí


12.05.2023

Seznam přijatých dětí

Seznam ZDE


28.04.2023

Informativní schůzka

Informační schůzka s rodiči nově přijatých dětí se koná 26.6.2023 od 16:00 hod


22.03.2023

Zápisy do MŠ

- Termín zápisu do MŠ Dvouletky je stanoven na 3. + 4.5. 2023 v 9:00-17:00 hod (pauza 11:00-13:00 hod)
- Elektronický předzápis bude spuštěn 3.4. 2023 a ukončen 2.5.2023
- Nahlížení do spisu bude umožněno 10.5. 2023 v 11:00-13:00 hod
- 12.5.2023 - zveřejnění předběžného seznamu přijatých dětí
- 17.-18.5.2023 od 13:00 do 16:00 hod - vydávání kladného rozhodnutí I. oproti podpisu a odevzdání vyplněného zápisového lístku
- 23.5.2023 - zveřejnění konečného seznamu přijatých dětí
- 24.-25.5.2023 od 11:00 do 13:00 hod - vydávání kladného rozhodnutí II. oproti podpisu a odevzdání vyplněného zápisového lístku

Podrobnější informace naleznete v záložce ZÁPIS

ZÁPIS PRO UKRAJINSKÉ DĚTI (V REŽIMU DOČASNÉOCHRANY) SE BUDE KONAT 7.6.2023 V 11:00-13:00 HOD

 


20.03.2023

ZŠ SOLIDARITA - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE

VÁŽENÍ RODIČE,
KDO JSTE SE NEMOHLI ZÚČASTNIT PREZENČNĚ DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ SOLIDARITA, MŮŽETE VYUŽÍT DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE V ÚTERÝ 21.3.2023 OD 15:00 DO 16:00 HOD
LINK JE UMÍSTĚN NA HLAVNÍ STRÁNCE WEBU ZÁKLADNÍ ŠKOLY


28.02.2023

KONKURZ NA ŘEDITELE ZŠ GUTOVA

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
 
Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace,
se sídlem Praha 10, Gutova 1987/39,
IČO: 47 611 880
 
MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace.
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2023.
 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • minimálně čtyřletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od uchazeče očekáváme:
 • základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti
 • ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání,
 • vysoké nasazení a flexibilitu zejména v počáteční fázi řízení po nástupu do vedoucí funkce a maximální součinnost se zřizovatelem školy.
 
Obsahové náležitosti přihlášky:
 • identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP, ID datové schránky, je-li zřízena)
 • popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 • datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.
 
K přihlášce přiložte:
 • úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)
 • doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání - doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče
 • vizi a koncepci dalšího rozvoje Základní školy, Praha 10, Gutova 1987/39, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele základní školy (ne starší než 2 měsíce).
 
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení ZŠ Gutova“„neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 31. 3. 2023 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.
 
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.
 
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 0109/RMČ/20223 dne 23. 2. 2023.
 


24.02.2023

POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI - LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 
Zákonní zástupci, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě mimo kolektivní zařízení po dobu přerušení provozu své kmenové MŠ v měsíci červenci a srpnu, mohou využít prázdninového provozu v náhradní MŠ.
 
Zákonný zástupce:
- nejpozději do 8. 5. 2023 sdělí ve své kmenové MŠ záměr využít náhradní prázdninový provoz
 
- vyplní žádost o přijetí k prázdninovému provozu (lze stáhnout na webových stránkách MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, či v krajním případě po telefonické domluvě osobně vyzvednout v náhradní MŠ). Důležité je uvést požadovaný termín/data docházky.
 
- vyplněnou žádost odevzdá v MŠ, která zajišťuje náhradní prázdninový provoz, v termínu
22. 5. – 24. 5. 2023 způsobem, který uvede příslušná MŠ. Podrobnosti najdete na webových stránkách MŠ, které tento provoz zajišťují.
 
 
Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin do více MŠ, musí do každé MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť. Není možné podávat žádost na jeden termín do více škol.
 
- po obdržení informace od ředitelky MŠ, která zajišťuje prázdninový provoz, o termínu, bankovním spojení a variabilním symbolu pro bezhotovostní platbu, uhradí zákonný zástupce nejpozději do 4. 6. 2023 úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. Hotovostní platba bude akceptována pouze ve výjimečných případech.
 
Po uhrazení těchto plateb může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte do MŠ.
 
Kritéria pro přijetí:

 • dítě musí být již zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10
 • zákonný zástupce bezpodmínečně potřebuje umístit své dítě do MŠ z pracovních důvodů
 • zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ
 • děti zákonných zástupců na RD/MD mohou být přijaty na prázdninový provoz pouze na doplnění dané kapacity MŠ
 


24.02.2023

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

Termíny prázdninového provozu – červenec a srpen 2023
 

3. 7. – 7. 7. 2023 všechny MŠ zavřeny
10. 7. – 14. 7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Benešovská, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
17. 7. – 21. 7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Benešovská, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
24. 7. – 28. 7. 2023 všechny MŠ zavřeny
31. 7. – 4. 8. 2023 všechny MŠ zavřeny
7. 8. – 11. 8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
14. 8. – 18. 8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
21. 8. – 25. 8. 2023 všechny MŠ zavřeny
28. 8. – 1. 9. 2023 přípravný týden, všechny MŠ zavřeny
 


22.02.2023

V pondělí 27. 2. 2023 naši předškoláci navštíví ZŠ SOLIDARITA


09.02.2023

Den otevřených dveří se koná ve středu 29. 3. 2023 od 17:00 do 18:00 hod


26.01.2023

ŠIFRA MISTRA BRAILLA

Dopolední program "Šifra Mr. Brailla", který se měl konat v pondělí 30.1.2023, se ze závažných důvodů lektora ruší.
Náhradní termín bude 13.3. 2023
 


13.12.2022

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 27. - 30.12. 2022

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že nikdo nepotřebuje využít služby mateřské školy o vánočních prázdninách, bude škola uzavřena.
Období vánočních prázdnin využijeme k hloubkové desinfekci školy a drobným opravám.
Přejeme všem krásné svátky


22.11.2022

Zápisy dětí od školního roku 2023/2024

Zápisy dětí od školního roku 2023/2024 se budou konat v termínu 3.-4.5. 2023. Elektronický předzápis bude spuštěn od 3.4. do 2.5.2023. Podrobnosti k zápisům budou včas uveřejněny na našich webových stránkách


21.10.2022

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze - další termín
pro roky  2022–2023
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi
 
Žádosti předkládejte ředitelce školy do 25. 10. 2022


17.10.2022

Docházka v týdnu od 24. 10. do 27. 10. 2022

Vážení rodiče,
nezapomeňte, prosím, nahlásit docházku vašich dětí v období od 24.10. do 27.10. 2022


27.09.2022

Opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze
pro roky  2022–2023
https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi
 
Žádosti předkládejte ředitelce školy ve dnech 26. až 30. 9. 2022 mezi 7:00 a 9:00 hod

 


15.09.2022

Individuální vzdělávání

Přezkoušení dětí s individuálním vzděláváním proběhne 30.11.2022 ve 13:30 hod. 


15.09.2022

Olympiáda mateřských škol

Dne 7.10.2022 proběhne v Domě UM olympiáda mateřských škol, které se zúčastní děti ze třídy štěňata a včelky. 


15.09.2022

Království železnic

Plánovaná exkurze do Království železnic (štěňata + včelky) dne 21.9.2022 byla v technických důvodů ZRUŠENA.


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace