DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


17.06.2022

ZÁPISY - 7. 6. 2022

VÝSLEDKY ZÁPISŮ - ZE DNE 7. 6. 2022
Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 601/8, příspěvková organizace zastoupená Mgr. Janou Bezděkovou (ředitelkou školy), rozhodla takto:

od školního roku 2022/2023 se nepřijímá žádný uchazeč o předškolní vzdělávání, který podal žádost dne 7. 6. 2022. Důvodem nepřijetí je naplnění kapacity školy do plného počtu dětí, který je uveden v rejstříku škol.

Mgr. Jana Bezděková
ředitelka školy


27.05.2022

Úplata za vzdělávání (školné) pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče,
úplata za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 bude činit 1 170,-Kč/měsíc


26.05.2022

Konkurz - MŠ Kodaňská

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
 
Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace,
se sídlem Praha 10, Kodaňská 989/14,
IČO: 70 924 228
 
MČ Praha 10 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Mateřská škola, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace.
Předpokládaný nástup do funkce: 29. 8. 2022.
 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od uchazeče očekáváme:
 • základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti
 • ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání,
 • vysoké nasazení a flexibilitu zejména v počáteční fázi řízení po nástupu do vedoucí funkce a maximální součinnost se zřizovatelem školy.
 
Obsahové náležitosti přihlášky:
 • identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)
 • popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 • datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.
 
K přihlášce přiložte:
 • úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)
 • doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání - doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče
 • vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Kodaňská 989/14, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).
 
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Kodaňská“„neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 24. 6. 2022 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.
 
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.
 
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 381 ze dne 24. 5. 2022.
 


26.05.2022

Zápis dětí z Ukrajiny

Oznámení o konání zvláštního zápisu k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)
 
Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,
Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,
 1. kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.
 1. kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.
які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.
Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.
Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.
 
Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.
У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.
 
O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.
Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.
 
Termín zápisu - 7. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 hod
Дедлайн реєстрації – 7 червня 2022 року 13:00-15:00
 
O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.
 
Kritéria přijetí:
Критерії прийому:
 1. děti, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
діти, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці відповідно до Закону про деякі заходи у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації
 
 1. místo pobytu v městské části Praha 10,
місце проживання в районі міста Прага 10,
 
 1. věk dítěte zpravidla od tří let.
Вік дитини зазвичай від трьох років.
 
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti, které k 31. 8. příslušného roku dosáhnou čtyř a tří let s místem pobytu v městské části Praha 10.
До дошкільної освіти приймаються діти останнього року перед початком школи та діти, які досягли чотирьох і трьох років
з місцем проживання в районі Прага 10 до 31 серпня відповідного року.
 
Děti se do mateřských škol přijímají na volná místa.
Діти приймаються до дитсадків на вакантні місця
 
Nahlížení do spisu 13. června 2022 v budově školy od 15:00 do 16:00 hodin
Перегляд файлу 13 червня 2022 року в приміщенні школи з д  15:00 до 16:00 год.
 
Školní rok 2022/23 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
навчальний рік розпочинається у четвер, 1 вересня 2022 року.
 
K zápisu se dostavte osobně a připravte si tyto dokumenty:
Прийти особисто та підготувати наступні документи:
 
 1. žádost o přijetí (lze vytisknout z webových stránek školy nebo si je v mateřské škole osobně vyzvednout),
заяву про зарахування (можна роздрукувати з сайту школи або забрати особисто в дитячому садку),
 
 1. doklad o totožnosti dítěte – vízový doklad
документ, що посвідчує особу дитини - документ на дитячу візу
 
 1. doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat (doklad o totožnosti zákonného zástupce – vízový doklad, cestovní pas),
документ, з якого випливають повноваження на представництво дитини (доказ, що посвідчує особу законного представника - візовий документ, паспорт),
 
 1. místo pobytu dítěte (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování apod.),
місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, свідоцтво про проживання тощо)
 
 1. evidenční list dítěte s aktuálním potvrzením dětského lékaře z ČR o povinném očkování dle českého očkovacího kalendáře (netýká se dětí narozených po 1. září 2016), nebo doklad, že děti jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (evidenční list lze vytisknout z webových stránek školy nebo si je v mateřské škole osobně vyzvednout).
Реєстраційна форма дитини з поточним підтвердженням педіатра з Чеської Республіки про обов'язкову вакцинацію за чеським календарем щеплень
(не стосується дітей, народжених після 1 вересня 2016 року), або підтвердження того, що діти мають імунітет до інфекції або не можуть пройти вакцинацію через постійні протипоказання (реєстраційну форму можна роздрукувати з сайту школи або забрати особисто в садочку).
 
 
 
Při zápise bude uchazečům přiděleno registrační číslo nebo kód, pod nimiž budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Rozhodnuto bude nejpozději do 30 dnů. Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána, ale na webových stránkách škol a na vstupních dveřích škol budou zveřejněny seznamy s registračními čísly nebo kódy. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte do vlastních rukou 22. 6. 2022 od 13:00 do 15:00 v mateřské škole.
При зарахуванні кандидатам буде присвоєно реєстраційний номер або код, під яким будуть оприлюднені результати
процедури вступу.
Це буде вирішено не пізніше 30 днів. Рішення про зарахування не надсилатимуться, але списки з реєстраційними номерами чи
кодами будуть опубліковані на сайтах шкіл та на вхідних дверях до школи. Рішення про не зарахування Ви отримаєте
особисто в 22. 6. 2022 13:00 – 15:00.

 
Přehled mateřských škol zřízených městskou částí Praha 10
Огляд дитячих садків, створених міським районом Праги 10
 
https://praha10.cz/zivot-v-praze-10/skolstvi/materske-skoly/prehled-materskych-skol
 
Prosíme rodiče, aby dokumenty vyplňovaly latinkou, nikoliv azbukou, a uváděli jména dle pasu. Celý proces zápisu se tím urychlí.
Батьків просять заповнювати документи латиницею, а не кирилицею, і називати паспортні прізвища. Це прискорить весь
процес реєстрації.

 
 
 
 


12.05.2022

Zápis - vydání rozhodnutí o nepřijetí

Vážení rodiče,

vyzvedávání rozhodnutí o nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 se z technických důvodů přesouvá na 2. 6. 2022


28.04.2022

Informativní schůzka

Vážení rodiče,
informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 15.6. od 16:00 hod


03.03.2022

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu 30. 3. 2022 mezi 17:00 a 18:00 hod


03.03.2022

MVČR HLEDÁ
UKRAJINSKY MLUVÍCÍ DOBROVOLNÍKY DO CALL CENTRA , KTEŘÍ SE DOROZUMÍ UKRAJINSKY A BYLI BY OCHOTNI POMOCI: ukrajina@mvcr.cz 


09.02.2022

Konkurz na ředitelku - MŠ Ve stínu


 
Rada městské části Praha 10 vyhlašuje
 
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 
 
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
 
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace,
se sídlem Praha 10, Ve Stínu 2103/10,
IČO: 70 92 43 41
 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2022
 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od uchazeče očekáváme:
 • základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti
 • ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání.
 
Obsahové náležitosti přihlášky:
 • identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)
 • popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 • datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.
 
K přihlášce přiložte:
 • úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)
 • doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání - doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče
 • vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).
 
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Ve Stínu“„neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 25. 2. 2022 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.
 
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.
 
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 34 ze dne 18. 1. 2022.
 
 


04.02.2022

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Milí rodiče,
nahlašte, prosím, zájem o náhradní prázdninový provoz pí učitelkám ve třídě do 4.4. 2022 s konkrétními termíny účasti ve vybrané MŠ. Vydáme vám kopii evidenčního listu dítěte, kterou odevzdáte spolu s žádostí o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu ve vybrané MŠ do 7.4. 2022. Podrobnější informace sledujte na webových stránkách příslušných mateřských škol.
Naše MŠ zajišťuje provoz do 1.7.2022 vč.

náhradní prázdninový provoz v termínu 11.-22.7. 2022:
- MŠ Mládežnická
- MŠ Přetlucká
- MŠ Troilova
- MŠ U Vršovického nádraží

náhradní prázdninový provoz v termínu 8.-19.8. 2022:
- MŠ Tuchorazská
- MŠ Vladivostocká
- MŠ Zvonková
- MŠ Bajkalská ve Vladivostocké ulici

https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8 652/nahradni-prazdninovy-provoz-materskych-skol?articleid=3593
 


04.02.2022

Zápisy do MŠ

Vážení rodiče,
termín zápisu do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání je stanoven na 3. a 4.5. 2022 vždy od 9:00-11:00hod a 13:00 do 18:00 hod. Elektronický předzápis bude spuštěn 4.4. 2022 a ukončen 2.5.2022. Potřebné dokumenty budeme přijímat elektronicky (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem nebo do 5ti dnů přijít podepsat e-mail osobně), poštou nebo je můžete vložit v den zápisu do připravené schránky (u hlavního vchodu do budovy školy). Nahlíženo do spisu bude umožněno 10.5.2022 po předchozí domluvě


10.01.2022

SOLNÁ JESKYNĚ - náhradní termín

Ve čtvrtek 13.1. 2022 dopoledne jedou děti z koťat a medvíďat do solničky. Jedná se o náhradní termín za prosinec 2021


17.12.2021

Milí rodiče a děti, 
přejeme vám všem krásné Vánoce, hlavně hodně zdraví, domácího štěstí a rodinné pohody
kolektiv zaměstnanců MŠ Dvouletky


01.12.2021

SOLNÁ JESKYNĚ

Vážení rodiče, 
ze závažných důvodů rušíme zítřejší výlet koťat a medvíďat do solné jeskyně
děkujeme za pochopení


03.11.2021

Platba stravného

Vážení rodiče,
připomínáme, že platby za stravné se od 1.11. 2021 zvyšují na 45,-Kč/den/dítě; děti s OŠD budou hradit 47,-Kč/den/dítě
Děkujeme za pochopení


21.10.2021

Lyžování

Milí rodiče,
máte možnost své děťátko přihlásit na týdenní lyžařský kurz, který se bude konat od 7. do 11. února 2022. Děti sse 2 hodiny učí lyžovat s lyžařskými instruktory ve Ski resortu Konopiště. Cena kurzu je 3 285,-Kč (vč. pojištění). Přihlášené děti budou odjíždět ráno od divadla Solidarita se svými paní učitelkami. Předpokládaný návrat bude okolo 12:00 až 12:30 ho.
Pokud máte zájem, je třeba se přihlásit na nástěnce třídy (na třídním mailu) co nejdříve - kapacita kurzu je omezena.Tato nabídka se týká především včelek, štěňat popř. medvíďat 


06.10.2021

STRAVNÉ OD 1. 11. 2021

Milí rodiče,
od 1. 11. 2021 se zdražuje stravování na 45,-Kč/den/ dítě. Děti s odkladem školní docházky budou platit 47,-Kč/den/dítě


27.08.2021

INFORMACE - REŽIM NÁVRATU DĚTÍ ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,
níže uvádíme informace k nástupu dětí do MŠ, které se vrátily ze zahraničí (MŠMT, 12.7. 2021):

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování při návratu ze zahraničí, ale pro vstup do MŠ se uplatňují zvláštní pravidla:

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí

Pro Vaši orientaci a informaci uvádíme jednotlivé skupiny zemí:

• S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)
o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE); tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

• S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.

• S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR
* Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2, KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.
testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.

 


26.08.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti,

letní prázdniny  pomalu končí a nový školní rok 2021/2022 nám začne 1.9. 2021. Užijte si poslední letní dny a ve středu se na vás všechny moc těšíme


26.08.2021

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče,
rozloučení s předškoláky se vší "parádou" se bude konat ve středu 8. 9. 2021. Doufáme, že si najdete čas na příjemné, slavnostní odpoledne včetně opékání buřtů


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace