DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


15.07.2020

INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

- školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1. 9. 2020
- provozní doba školy je od 6:30 do 17:00 hod
- adaptační doba pro nejmenší děti (třída koťátek) je zvolena po dobu 14 dní, kdy děti chodí domů po obědě
- zákonný zástupce předává dítě zaměstnanci školy
- omluvy dětí - nejdéle do 8:00 hod příslušného dne (telefonicky, třídním mailem, záznamem do sešitu v šatně)
- školné pro školní rok 2020/2021 činí 1 140,-Kč (předškoláci a děti s OŠD úplatu za vzdělání neplatí)
- stravné prozatím činí 40,-Kč/dítě a den (42,-Kč děti starší 6ti let) - variabilní symbol obdržíte při nástupu dítěte do školky
- finanční částka 600,-Kč/dítě a rok na radu rodičů se bude vybírat do konce září 2020 (společné akce pro děti, pomůcky apod.)

S SEBOU: bačkůrky, pohodlné oblečení do třídy i na zahradu, rezervní oblečení (tričko, spodní prádlo, tepláčky apod.); pyžamko (pro děti, které zůstávají ve školce celý den)

Více informací se dozvíte na třídní schůzce, která se bude konat ve středu 2. 9. 2020 od 16:30 hod
tel: 274810657
maily: kotata.ms_dvouletky@volny.cz, medvidata.ms_dvouletky@volny.cz, stenata.ms_dvouletky@volny.cz, vcelky.ms_dvouletky@volny.cz

Krásné léto


PRÁZDNINY

Všem dětem i jejich rodičům přejeme krásné a slunečné léto. Dávejte na sebe pozor a v úterý 1. 9. 2020 se na vás opět těšíme 


19.06.2020

Roušky - Covid-19

Dnes jsme sundali roušky - včerejší teplota dle lékaře neprokázala příznaky Covid-19
Krásný víkend


18.06.2020

Covid-19

Oznamujeme,
že nákaza Covid-19 se nepotvrdila, ale vzhledem k tomu, že se dnes objevil nový případ vysoké teploty, roušky se do odvolání budou nosit tak, jak je uvedeno v hygienických opatřeních školy pro toto období


18.06.2020

Školné pro školní rok 2020/2021

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 činí 1 140,-Kč


05.06.2020

Výměna bruslí

Milí rodiče,
prosím, abyste zkontrolovali brusle svých dětí. U něhoho došlo k záměně čísla 32 - 35. Mělo by se jednat o brusle značky PROTECH. Podrobnější informace Vám podá škola. Děkujeme


04.06.2020

Rozloučení s předškoláky

Milí rodiče,
vzhledem ke zvýšeným hygienickým a bezpečnostním opatření, jsme se rozhodli, že dodatečné slavnostní rozloučení s předškoláky se uskuteční ve středu 9. září 2020. Chybět nebude ani živá kapela a opékání buřtů. Všichni jste srdečně zváni


28.05.2020

NÁHRADNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ
zřízených MČ Praha 10
 
 

Období
1. 7. – 3. 7.
 
všechny MŠ otevřené
(kromě MŠ U Vršovického nádraží z důvodu probíhající rekonstrukce pavilonu)
 
6. - 10. 7. všechny MŠ zavřené
13. 7. – 24. 7. MŠ Zvonková
MŠ Troilova
MŠ U Roháčových kasáren  
27. 7. – 7. 8. MŠ Nučická
MŠ Tolstého
MŠ Vladivostocká
10. 8. – 21. 8. MŠ Benešovská (MŠ Na Sychrově)
MŠ Kodaňská
MŠ Omská
24. 8. – 31. 8. přípravný týden, všechny MŠ zavřené
Nový školní rok 2020/2021 začíná 1. 9. 2020.


25.05.2020

Vyzvednutí věcí ze školky

Rodiče dětí, které již tento školní rok do školky nenastoupí, si mohou všechny věci ze školky (včetně výkresů) vyzvednout v týdnu od 22.6.2020  do 26.6.2020, každý den mezi 15:00 a 16:30 hodinou. 


20.05.2020

keramický kroužek

Informace ohledně keramického kroužku:
e-mail: keram.jana@seznam.cz
tel: 739 077 514


20.05.2020

Provoz školy v době mimořádných opatření

Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace
Provoz školy v době mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19
(dodatek školního řádu)
 
Organizace provozu

 • Příchod dětí do mateřské školy v době mimořádných opatření je od 6:30 do 8:00 hod.
 • Před budovou školy jsou všichni povinni dodržovat rozestupy 2 m.
 • Zákonní zástupci jsou povinni doprovázet dítě v roušce, dítě do 7 let přichází bez roušky.
 • Dětem bude měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Zákonní zástupci nebudou mít přístup do budovy; děti bude odvádět (přivádět) pověřený zaměstnanec školy.
 • Při prvním vstupu dítěte do školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole odevzdá zákonný zástupce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato. Pokud dítě trpí alergickou rýmou či kašlem, zákonný zástupce toto doloží lékařským potvrzením.
 • Současně svým podpisem stvrzujete seznámení s tímto dodatkem školního řádu.
 • Pokud se u dítěte objeví během dne příznaky Covid-19 (dušnost, zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti k jídlu apod.) nebo jiného onemocnění, budou zákonní zástupci ihned informováni a jsou povinni neprodleně zajistit odchod dítěte z mateřské školy. Dítě bude do příchodu zákonného zástupce izolováno a následně kontaktována hygienická stanice. Ostatním dětem v takovém případě budou nasazeny roušky, a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu. Roušku budou muset nosit do té doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Po návratu dítěte zpět do mateřské školy bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Každé dítě musí mít vždy 2 čisté roušky v uzavíratelném igelitovém sáčku a označené jménem, pro případ náhlé změny jeho zdravotního stavu,  jiného dítěte či zaměstnance školy.
 • Dítě do školy přijde již v oblečení určeném do třídy, v igelitové podepsané tašce bude mít náhradní oblečení na zahradu, bačkory popř. pyžamko. Všechny věci si každý den odnáší domů, aby se mohly šatny důkladně vydesinfikovat (šatny zůstanou prázdné).
 • Po příchodu do třídy si dítě pečlivě umyje ruce mýdlem (desinfekce). Učitelky dohlíží na častější mytí rukou dětí. K dispozici budou papírové ručníky.
 • Po dobu těchto mimořádných opatření platí zákaz nošení hraček, plyšáků apod. z domova.
 • Pedagogové ani děti nemusí nosit roušky ve škole ani na zahradě. Je na jejich uvážení, zda je nosit budou či nikoli.
 • Zaměstnanci školy budou provádět zvýšený úklid (otírání zábradlí, klik, častější vytírání podlahových krytin, desinfekce povrchů a předmětů, které jsou častěji používány), dbát na zvýšená hygienická opatření včetně častého větrání, časté mytí rukou.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne na zahradě školy. Skupiny dětí budou mít vyhrazený vlastní prostor, aby se zamezilo styku většího počtu dětí a zabránilo případné nákaze. Může též docházet ke střídání skupin dle časových intervalů.
 • Upozorňujeme, že v době mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 může dojít k rozdělování dětí podle počtu, nikoli podle jednotlivých tříd.
 • Omluvy dětí posílejte mailem (telefonicky v krajním případě). Pokud dopředu víte, jak dítě bude školu navštěvovat, napište tuto informaci pedagogům na příslušný třídní mail (kotata.ms_dvouletky@volny.cz, medvíďata.ms_dvouletky@volny.cz, stenata.ms_dvouletky@volny.cz, vcelky.ms_dvouletky@volny.cz)
 
Hygienická opatření školy
 • Jednorázové roušky pro akutní případy
 • Jednorázové rukavice pro zaměstnance školy
 • Jednorázové papírové ručníky
 • Desinfekční prostředky
 • Časté větrání místností
 • Zajištění izolované místnosti v případě potřeby
 • Parní vysavač
 • Zvýšený úklid exponovaných povrchů desinfekčními prostředky
 
Tato mimořádná opatření jsou v souladu s Manuálem MŠMT pro otevření mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. Opatření jsou přizpůsobena podmínkám a provozním možnostem školy a nabývají účinnosti od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020. V případě legislativních či organizačních změn si mateřská škola vyhrazuje právo na jeho aktualizaci.
 
 
V Praze 20. 5. 2020
Mgr. Jana Bezděková
ředitelka školy


20.05.2020

Zápis - výsledky

Vážení rodiče,
částečný seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021 je zveřejněn v záložce Zápis. Seznam bude doplněn do 4.6.2020. V případě duplicit rodiče nejpozději do 25.5.2020 včetně kontaktují ředitelku vybrané MŠ, kam chtějí nastoupit, a zašlou jí vyplněný a podepsaný zápisový lístek (na webových stránkách školy). Na základě těchto informací ředitelka školy doplní seznam přijatých dětí na uvolněná místa.


20.05.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Dokument ke staření ZDE
 


19.05.2020

Domácí vzdělávání

Pracovní listy v tištěné podobě na téma POHÁDKY si můžete vyzvednout ve středu 20. 5. 2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou.


19.05.2020

Prázdninový provoz

Připomínáme,
že náhradní prázdninový provoz je nutné oznámit do 20.5.2020 mailem. Tím dáváte souhlas s předáním evidenčního listu s údaji ze školní matriky do náhradní MŠ. Více informací naleznete v záložce Zápis (prázdninový provoz) nebo na jednotlivých MŠ, ve kterých bude prázdninový provoz realizován


14.05.2020

Opatření k otevření školy

Milí rodiče,
vzhledem ke snaze zajistit co nejoptimálnější hygienické a bezpečnostní podmínky, upozorňujeme, že v období otevření školy v omezeném režimu (do konce školního roku 2019/2020) může dojít k rozdělování dětí podle počtu, nikoli podle příslušných tříd


13.05.2020

otevření MŠ

Prosíme rodiče dětí, kteří ještě nenahlásili docházku svého dítěte do MŠ v období do konce školního roku 2019/2020, aby tak učinili na mailové adresy jednotlivých tříd. A to i v případě, že neuvažujete o návratu do konce školního roku. Děkujeme


13.05.2020

Otevření MŠ

Vážení rodiče,
Mateřská škola Dvouletky se chystá otevřít školní prostory od 25.5.2020 v omezeném režimu. Abychom mohli zajistit hygienické podmínky a ochránit zdraví dětí a zaměstnanců školy, bude kapacita tříd snížena.
Škola bude otevřena zejména pro děti rodičů, kteří nemohou zajistit jejich péči v domácím prostředí. 
Při nástupu je nezbytné vyplnit čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte, zároveň obdržíte pokyny ohledně hygienických a bezpečnostních opatření.
Rodiče dětí, kteří již do MŠ do konce školního roku 2019/2020 nenastoupí, nebudou hradit úplatu za vzdělávání. Současně částka za období, kdy byl přerušen provoz školy kvůli pandemii, bude všem rodičům navrácena.
Prosíme rodiče, aby z důvodu nešíření koronavirové nákazy pečlivě zvážili nezbytnost obnovení docházky svého dítěte v MŠ.


12.05.2020

ZÁPISY

Částečný seznam přijatých dětí bude uveřejněn na našich webových stránkách 20.5.2020 a bude doplněn do 4.6.2020


12.05.2020

Domácí vzdělávání

Pracovní listy  na téma Praha, místo, kde žiji si můžete vyzvednout v tištěné podobě ve středu 13.5.2020 mezi 10:00 a 12:00 hodinou. 


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace