DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Aktuality


12.05.2022

Zápis - vydání rozhodnutí o nepřijetí

Vážení rodiče,

vyzvedávání rozhodnutí o nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 se z technických důvodů přesouvá na 2. 6. 2022


28.04.2022

Informativní schůzka

Vážení rodiče,
informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 15.6. od 16:00 hod


03.03.2022

Den otevřených dveří

Srdečně vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná ve středu 30. 3. 2022 mezi 17:00 a 18:00 hod


03.03.2022

MVČR HLEDÁ
UKRAJINSKY MLUVÍCÍ DOBROVOLNÍKY DO CALL CENTRA , KTEŘÍ SE DOROZUMÍ UKRAJINSKY A BYLI BY OCHOTNI POMOCI: ukrajina@mvcr.cz 


09.02.2022

Konkurz na ředitelku - MŠ Ve stínu


 
Rada městské části Praha 10 vyhlašuje
 
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 
 
Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace
 
Mateřská škola, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace,
se sídlem Praha 10, Ve Stínu 2103/10,
IČO: 70 92 43 41
 
Předpokládaný nástup do funkce: 1. 7. 2022
 
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:

 • plná způsobilost k právním úkonům
 • odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • minimálně tříletá praxe dle § 5 odst. 1 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • bezúhonnost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • zdravotní způsobilost dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 • znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Od uchazeče očekáváme:
 • základní znalost problematiky řízení školy, školských, pracovně právních a souvisejících předpisů, orientaci v ekonomice příspěvkové organizace, odborné manažerské i organizační schopnosti a dovednosti
 • ochotu a připravenost k dalšímu osobnímu i profesnímu rozvoji v rámci dalšího vzdělávání zejména v oblasti kvality vzdělávání.
 
Obsahové náležitosti přihlášky:
 • identifikační údaje uchazeče (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, korespondenční adresa, číslo OP)
 • popis pozice, na kterou se uchazeč hlásí
 • datum zpracování a vlastnoruční podpis uchazeče.
 
K přihlášce přiložte:
 • úředně ověřené kopie dokladů o odpovídajícím dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatku diplomu), příp. doklady o dalším vzdělávání (kopie není třeba úředně ověřovat)
 • doklady k prokázání praxe dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. uvedení funkčního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů) a o dosavadním průběhu zaměstnání - doklad o započitatelné praxi potvrzené posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis s datem zpracování a podpisem uchazeče
 • vizi a koncepci dalšího rozvoje Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace (v rozsahu max. 4 normostrany)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 a § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele mateřské školy (ne starší než 2 měsíce).
 
Lhůta pro podání přihlášky:
Přihláška s uvedenými doklady v uzavřené obálce s přesným označením „Konkursní řízení MŠ Ve Stínu“„neotvírat“ musí být doručena nejpozději do 25. 2. 2022 do 12 hodin do podatelny ÚMČ Praha 10, na adresu Odbor školství, ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10.
 
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady a vlastnoručním podpisem uchazeče.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Kontakt: Odbor školství ÚMČ Praha 10, Mgr. Klára Válková, referent pro mateřské školy, tel. 267 093 486, e-mail: klara.valkova@praha10.cz.
 
Schváleno usnesením Rady MČ Praha 10 č. 34 ze dne 18. 1. 2022.
 
 


04.02.2022

LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Milí rodiče,
nahlašte, prosím, zájem o náhradní prázdninový provoz pí učitelkám ve třídě do 4.4. 2022 s konkrétními termíny účasti ve vybrané MŠ. Vydáme vám kopii evidenčního listu dítěte, kterou odevzdáte spolu s žádostí o přijetí k náhradnímu prázdninovému provozu ve vybrané MŠ do 7.4. 2022. Podrobnější informace sledujte na webových stránkách příslušných mateřských škol.
Naše MŠ zajišťuje provoz do 1.7.2022 vč.

náhradní prázdninový provoz v termínu 11.-22.7. 2022:
- MŠ Mládežnická
- MŠ Přetlucká
- MŠ Troilova
- MŠ U Vršovického nádraží

náhradní prázdninový provoz v termínu 8.-19.8. 2022:
- MŠ Tuchorazská
- MŠ Vladivostocká
- MŠ Zvonková
- MŠ Bajkalská ve Vladivostocké ulici

https://praha10.cz/mestska-cast/aktualne/aktuality-z-mestske-casti/artmid/8 652/nahradni-prazdninovy-provoz-materskych-skol?articleid=3593
 


04.02.2022

Zápisy do MŠ

Vážení rodiče,
termín zápisu do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání je stanoven na 3. a 4.5. 2022 vždy od 9:00-11:00hod a 13:00 do 18:00 hod. Elektronický předzápis bude spuštěn 4.4. 2022 a ukončen 2.5.2022. Potřebné dokumenty budeme přijímat elektronicky (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem nebo do 5ti dnů přijít podepsat e-mail osobně), poštou nebo je můžete vložit v den zápisu do připravené schránky (u hlavního vchodu do budovy školy). Nahlíženo do spisu bude umožněno 10.5.2022 po předchozí domluvě


10.01.2022

SOLNÁ JESKYNĚ - náhradní termín

Ve čtvrtek 13.1. 2022 dopoledne jedou děti z koťat a medvíďat do solničky. Jedná se o náhradní termín za prosinec 2021


17.12.2021

Milí rodiče a děti, 
přejeme vám všem krásné Vánoce, hlavně hodně zdraví, domácího štěstí a rodinné pohody
kolektiv zaměstnanců MŠ Dvouletky


01.12.2021

SOLNÁ JESKYNĚ

Vážení rodiče, 
ze závažných důvodů rušíme zítřejší výlet koťat a medvíďat do solné jeskyně
děkujeme za pochopení


03.11.2021

Platba stravného

Vážení rodiče,
připomínáme, že platby za stravné se od 1.11. 2021 zvyšují na 45,-Kč/den/dítě; děti s OŠD budou hradit 47,-Kč/den/dítě
Děkujeme za pochopení


21.10.2021

Lyžování

Milí rodiče,
máte možnost své děťátko přihlásit na týdenní lyžařský kurz, který se bude konat od 7. do 11. února 2022. Děti sse 2 hodiny učí lyžovat s lyžařskými instruktory ve Ski resortu Konopiště. Cena kurzu je 3 285,-Kč (vč. pojištění). Přihlášené děti budou odjíždět ráno od divadla Solidarita se svými paní učitelkami. Předpokládaný návrat bude okolo 12:00 až 12:30 ho.
Pokud máte zájem, je třeba se přihlásit na nástěnce třídy (na třídním mailu) co nejdříve - kapacita kurzu je omezena.Tato nabídka se týká především včelek, štěňat popř. medvíďat 


06.10.2021

STRAVNÉ OD 1. 11. 2021

Milí rodiče,
od 1. 11. 2021 se zdražuje stravování na 45,-Kč/den/ dítě. Děti s odkladem školní docházky budou platit 47,-Kč/den/dítě


27.08.2021

INFORMACE - REŽIM NÁVRATU DĚTÍ ZE ZAHRANIČÍ

Vážení rodiče,
níže uvádíme informace k nástupu dětí do MŠ, které se vrátily ze zahraničí (MŠMT, 12.7. 2021):

Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování při návratu ze zahraničí, ale pro vstup do MŠ se uplatňují zvláštní pravidla:

• V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy.

o Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.

▪ I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.

o Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí

Pro Vaši orientaci a informaci uvádíme jednotlivé skupiny zemí:

• S nízkým nebo středním rizikem („zelené a oranžové“ země)
o může být umožněn vstup na pracoviště/do vzdělávací instituce ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že zaměstnanci/děti, žáci, studenti nebo účastníci budou po tuto dobu používat respirátor (nikoliv pouze zdravotnickou roušku)* ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (ZDE); tedy nejen v případech, kdy se povinně nosí respirátor, ale respirátor musí osoba nosit i ve všech případech, kdy postačuje jinak pouze zdravotnická rouška.
▪ Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

• S vysokým nebo velmi vysokým rizikem („světle a tmavě červené“ země)
o se musí daná osoba nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, a podrobit se do doby výsledku RT-PCR testu samoizolaci. Do doby výsledku testu jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnost při činnosti vzdělávací instituce.

• S extrémním rizikem nákazy („černé“ země)
o do 24 hodin od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území České republiky se podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, a to, pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních, podrobit se do doby výsledku RT-PCR
* Slovy ochranného opatření: respirátor nebo obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (např. respirátor FFP2, KN 95 – bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, který brání šíření kapének.
testu samoizolaci. Do doby výsledku testu (pro účely předložení testu zaměstnavateli je určující ten druhý PCR test, čili mezi 10. a 14. dnem od vstupu) jí nemůže být umožněn vstup na pracoviště nebo umožněna přítomnosti při činnosti vzdělávací instituce.

 


26.08.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milé děti,

letní prázdniny  pomalu končí a nový školní rok 2021/2022 nám začne 1.9. 2021. Užijte si poslední letní dny a ve středu se na vás všechny moc těšíme


26.08.2021

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Milí rodiče,
rozloučení s předškoláky se vší "parádou" se bude konat ve středu 8. 9. 2021. Doufáme, že si najdete čas na příjemné, slavnostní odpoledne včetně opékání buřtů


26.08.2021

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které se budou konat 2.9. 2021 od 16:30 hod 
 


Úplata za vzdělávání (školné) pro školní rok 2021/2022

Výše úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022 činí 1 250,-Kč/měsíc. Netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou


26.8.2021

mailové adresy tříd

kotata.ms_dvouletky@volny.cz
medvidata.ms_dvouletky@volny.cz
stenata.ms_dvouletky@volny.cz
vcelky.ms_dvouletky@volny.cz


Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace