DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace

Provoz školy v době mimořádných opatření v souvislosti s pandemií Covid-19

(dodatek školního řádu)

 

Organizace provozu

 • Příchod dětí do mateřské školy v době mimořádných opatření je od 6:30 do 8:00 hod.
 • Před budovou školy jsou všichni povinni dodržovat rozestupy 2 m.
 • Zákonní zástupci jsou povinni doprovázet dítě v roušce, dítě do 7 let přichází bez roušky.
 • Dětem bude měřena tělesná teplota bezdotykovým teploměrem.
 • Zákonní zástupci nebudou mít přístup do budovy; děti bude odvádět (přivádět) pověřený zaměstnanec školy.
 • Při prvním vstupu dítěte do školy, po víkendu a po každé nepřítomnosti dítěte ve škole odevzdá zákonný zástupce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do mateřské školy přijato. Pokud dítě trpí alergickou rýmou či kašlem, zákonný zástupce toto doloží lékařským potvrzením.
 • Současně svým podpisem stvrzujete seznámení s tímto dodatkem školního řádu.
 • Pokud se u dítěte objeví během dne příznaky Covid-19 (dušnost, zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti k jídlu apod.) nebo jiného onemocnění, budou zákonní zástupci ihned informováni a jsou povinni neprodleně zajistit odchod dítěte z mateřské školy. Dítě bude do příchodu zákonného zástupce izolováno a následně kontaktována hygienická stanice. Ostatním dětem v takovém případě budou nasazeny roušky, a pokud to bude možné, odejdou k výuce na zahradu. Roušku budou muset nosit do té doby, dokud nebude znám zdravotní stav indisponovaného dítěte. Po návratu dítěte zpět do mateřské školy bude vyžadováno lékařské potvrzení, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
 • Každé dítě musí mít vždy 2 čisté roušky v uzavíratelném igelitovém sáčku a označené jménem, pro případ náhlé změny jeho zdravotního stavu,  jiného dítěte či zaměstnance školy.
 • Dítě do školy přijde již v oblečení určeném do třídy, v igelitové podepsané tašce bude mít náhradní oblečení na zahradu, bačkory popř. pyžamko. Všechny věci si každý den odnáší domů, aby se mohly šatny důkladně vydesinfikovat (šatny zůstanou prázdné).
 • Po příchodu do třídy si dítě pečlivě umyje ruce mýdlem (desinfekce). Učitelky dohlíží na častější mytí rukou dětí. K dispozici budou papírové ručníky.
 • Po dobu těchto mimořádných opatření platí zákaz nošení hraček, plyšáků apod. z domova.
 • Pedagogové ani děti nemusí nosit roušky ve škole ani na zahradě. Je na jejich uvážení, zda je nosit budou či nikoli.
 • Zaměstnanci školy budou provádět zvýšený úklid (otírání zábradlí, klik, častější vytírání podlahových krytin, desinfekce povrchů a předmětů, které jsou častěji používány), dbát na zvýšená hygienická opatření včetně častého větrání, časté mytí rukou.
 • Aktivity jsou organizovány tak, aby bylo možné trávit větší než obvyklou část dne na zahradě školy. Skupiny dětí budou mít vyhrazený vlastní prostor, aby se zamezilo styku většího počtu dětí a zabránilo případné nákaze. Může též docházet ke střídání skupin dle časových intervalů.
 • Upozorňujeme, že v době mimořádných opatření v souvislosti s Covid-19 může dojít k rozdělování dětí podle počtu, nikoli podle jednotlivých tříd.
 • Omluvy dětí posílejte mailem (telefonicky v krajním případě). Pokud dopředu víte, jak dítě bude školu navštěvovat, napište tuto informaci pedagogům na příslušný třídní mail (kotata.ms_dvouletky@volny.cz, medvíďata.ms_dvouletky@volny.cz, stenata.ms_dvouletky@volny.cz, vcelky.ms_dvouletky@volny.cz)

 

Hygienická opatření školy

 • Jednorázové roušky pro akutní případy
 • Jednorázové rukavice pro zaměstnance školy
 • Jednorázové papírové ručníky
 • Desinfekční prostředky
 • Časté větrání místností
 • Zajištění izolované místnosti v případě potřeby
 • Parní vysavač
 • Zvýšený úklid exponovaných povrchů desinfekčními prostředky

 

Tato mimořádná opatření jsou v souladu s Manuálem MŠMT pro otevření mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020. Opatření jsou přizpůsobena podmínkám a provozním možnostem školy a nabývají účinnosti od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020. V případě legislativních či organizačních změn si mateřská škola vyhrazuje právo na jeho aktualizaci.

 

 

V Praze 20. 5. 2020

Mgr. Jana Bezděková

ředitelka školy

 

Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace