DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

pro školní rok 2021/2022


Upřesnění s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR a mimořádná opatření vlády ČR a MŠMT

 

Dle opatření MŠMT se zápisy uskuteční 5. 5. 2021 9:00 – 18:00 hod (pauza 11:00 – 13:00 hod) bez přítomnosti dětí a pokud možno se maximálně omezí také přítomnost jejich zákonných zástupců v MŠ.

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je j6ukxiv

 

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail ms_dvouletky@volny.cz. Žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

 

3. poštou: Mateřská škola, Dvouletky 8/601, Praha 10, 100 00

 

4. Osobním podáním v MŠ v době konání zápisu.

 

vhozením v den zápisu do speciální schránky označené ZÁPIS a připravené u hlavních dveří do budovy v termínu

5.5. 2021 9:00 – 18:00 hod (pauza 11:00 – 13:00)

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se domluvte s vedením konkrétní školy.

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

  • prostou kopii svého občanského průkazu,
  • prostou kopii rodného listu dítěte,
  • prostou kopii očkovacího průkazu dítěte ,
  • Vyplněný formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ (včetně potvrzení pediatra o očkování)
  • Vyplněný formulář „Evidenční list dítěte“ (včetně potvrzení pediatra o očkování)
  • Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti, které ve školním roce 2021/2022 budou plnit povinné předškolní vzdělávání (včetně dětí s OŠD)

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

 

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek konkrétních MŠ, nebo si je po telefonické domluvě pouze v krajních případech osobně vyzvednout v MŠ.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky MŠ.

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ), který bude aktivní v době od 6.4. do 4.5.2021. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ, vytisknou si žádost o přijetí, přiloží potřebné přílohy a odešlou do MŠ jedním ze čtyř způsobů uvedených výše.

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo/kód dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách konkrétní MŠ pod registračním číslem či kódem dítěte a u vstupu do konkrétní MŠ.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do druhé MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, zašle zákonný zástupce dítěte vyplněné Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2021/2022 („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere.

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných v každé  MŠ.

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

Městská část Praha 10 si tímto dovoluje apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání a také žádá o spolupráci a solidaritu mezi sebou při volbě vzdělávací instituce.

 

Mgr. Jana Bezděková

ředitelka školy
Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace