DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

INFORMACE O ZÁPISECH DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
ZŘIZOVANÝCH MČ PRAHA 10

pro školní rok 2023/2024Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční 3. a 4.5. 2023 v 9-17 hod (pauza 11-13 hod).

 

Zápis pro ukrajinské děti se bude konat 7. 6. 2023 v 11:00 až 13:00 hod

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a ostatních nutných dokladů:

1. prostřednictvím datové schránky zákonného zástupce (ne firemní datová schránka); ID školní datové schránky je j6ukxiv

 

2. elektronicky e-mailovou poštou na školní e-mail ms_dvouletky@volny.cz. Žádost musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem zákonného zástupce

 

3. poštou: Mateřská škola, Dvouletky 601/8, Praha 10, 100 00

 

4. Osobním podáním v MŠ v době konání zápisu.

 

5. Vhozením v den zápisu do speciální schránky označené ZÁPIS a připravené u hlavních dveří do budovy v termínu.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. O tomto úkonu se domluvte s vedením školy.


K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci dále doloží tyto přílohy:

  • prostou kopii svého občanského průkazu,
  • prostou kopii rodného listu dítěte,
  • prostou kopii očkovacího průkazu dítěte ,
  • Vyplněný formulář „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ (včetně potvrzení pediatra o očkování)
  • Vyplněný formulář „Evidenční list dítěte“ (včetně potvrzení pediatra o očkování)
  • Potvrzení o očkování nemusí dokládat děti, které ve školním roce 2023/2024 budou plnit povinné předškolní vzdělávání (včetně dětí s OŠD)

Má-li ředitelka MŠ pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

 

 

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ a ostatní tiskopisy je možno stáhnout z webových stránek MŠ, nebo si je 4. – 5.4. 2023 (15-16 hod) osobně vyzvednout v mateřské škole.

V případě nejasností či vysvětlení podrobností o zápisu doporučujeme rodičům, aby se v dostatečném předstihu informovali přímo u ředitelky MŠ.

 

Rodičům doporučujeme využít elektronický předzápis (na webu MŠ), který bude aktivní v době od 3.4. do 2.5.2023. Rodiče se „předzapíší“ do vybrané MŠ, vytisknou si žádost o přijetí, přiloží potřebné přílohy a odešlou do MŠ jedním ze způsobů uvedených výše.

Rodiče následně obdrží od ředitelky MŠ registrační číslo/kód dítěte, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu.

O přijetí či nepřijetí dítěte rozhodne ve správním řízení ředitelka MŠ a vydá o tom písemné rozhodnutí.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách konkrétní MŠ pod registračním číslem či kódem dítěte a u vstupu do konkrétní MŠ.

V případě, že zákonní zástupci žádali o přijetí svého dítěte duplicitně i do druhé MŠ a do obou MŠ je dítě přijato, přijde zákonný zástupce dítěte vyplnit Oznámení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro jinou MŠ pro školní rok 2023/2024 („zápisový lístek pro předškolní vzdělávání“) do té školy, kterou si pro vzdělávání svého dítěte vybere. Předběžný seznam přijatých dětí bude zveřejněn dne 12. 5. 2023, odevzdání zápisových lístků proběhne 17. – 18.5. 2023 v 13:00 – 16:00 hod). Konečný seznam přijatých dětí bude vyvěšen dne 23. 5. 2023 a odevzdání podepsaných zápisových lístků bude probíhat 24.-25.5.2023 v 11:00-13:00 hod

Rodiče dítěte odevzdáním tohoto zápisového lístku potvrzují svůj úmysl vzdělávat dítě v dané mateřské škole a zároveň uvolní místo dalšímu nepřijatému uchazeči.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno jeho zákonným zástupcům prostřednictvím pošty nebo soukromé datové schránky.

 

Děti jsou do MŠ přijímány podle kritérií zveřejněných na webových stránkách školy

Dle § 34 odst. 1) školského zákona č. 561/2004 Sb., budou do MŠ přednostně přijímány děti od tří let věku ze školského obvodu městské části Praha 10. Pro dítě, které před začátkem školního roku dovršilo 5 let, je předškolní vzdělávání povinné.

 

Dne 10.5.2023 v 11:00-13:00 hod bude umožněno nahlížení do spisu.

 

Dovolujeme si apelovat na zákonné zástupce dětí, aby omezili duplicitní podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání .

 

Mgr. Jana Bezděková

ředitelka školy
Fotogalerie 2019/20   Rozlučka - Koťata   Besídka - Včelky   Besídka - Štěňata   Besídka - Medvíďata  
Desing&Coding by DHSV s.r.o. 2014    |    administrace