Mateřská škola, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

Školní řád

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:                  ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace

                      Mgr. Jana Bezděková

Účinnost:             od 1. září 2019

Závaznost:           Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ Dvouletky 8/601

                       Praha 10

 

 

 

O b s a h

I.                    PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

1.      Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

2.      Základní práva a povinnosti dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole

3.      Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

4.      Povinnosti zákonných zástupců

 

II.                  UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

5.      Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

6.      Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předání po ukončení vzdělávání

7.      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích

8.      Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních i mimoškolních akcích

9.      Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu

10.  Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

III.                UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

12.  Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

13.  Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte

14.  Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

15.  Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úhrady za školní stravování

 

 

 

IV.               PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

16.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

17.  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

V.                 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 

18.  Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

19.  Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

20.  Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

 

VI.               PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

21.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22.  Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

23.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

VII.             ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

24.  Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

25.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

VIII.           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

26.  Seznámení s podmínkami fotografování dětí

27.  Odpovědnost za ztráty

28.  Účinnost a platnost školního řádu

29.  Změny a dodatky školního řádu

30.  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Ředitelka Mateřské školy, Praha 10, Dvouletky 8/601, příspěvková organizace v souladu s §30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), se zákonem č. 178/2016 Sb., kterým  se mění zákon č. 561/2004 Sb. a s novelou zákona č. 561/2004 Sb. vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŠ Dvouletky.

 

Čl. I

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1.      Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a školní vzdělávací program

 

1.1  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

-          podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

-          podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

-          podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

-          podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

-          vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

-          napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

1.2  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole

1.3  Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v §2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“)

 

2.      Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2.1  Každé dítě přijaté (dále jen „dítě“) má právo:

a)      na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

b)      na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

c)      na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

2.2  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte

 

 

2.3  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

2.4  Děti jsou poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při všech činnostech, jsou povinny dodržovat dohodnutá pravidla a pokyny zaměstnanců mateřské školy

 

3.      Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

3.1  Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo

a)      na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

b)      vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

c)      na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

3.2 Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu

 

4.      Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1  Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

a)      zajistit u dětí s povinným předškolním vzděláváním denní docházku v pracovních dnech (kromě školních prázdnin) a to po dobu minimálně 4 souvislých hodin denně

b)      zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno, bez řetízků, prstýnků a jiných ozdob, které by mohly ohrozit dítě i jeho okolí

c)      na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

d)      informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

e)      veškeré lékařské zprávy o změně zdravotního stavu či způsobilosti dítěte (zejména u inkluze) neprodleně odevzdat mateřské škole

f)       dokládat důvody nepřítomnosti dítěte

g)      oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve  školském zákoně pro vedení školní matriky

4.2  Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu

4.3  Mateřská škola je povinna, pokud zákonní zástupci nedodržují základní povinnosti vyplývající z rodičovské role nebo při prokazatelném týrání dítěte, nahlásit tuto skutečnost na OSPOD

4.4  Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu

 

Čl. II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

5.      Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

5.1  Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole

5.2  Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou školy

5.3  U dětí s povinnou předškolní docházkou dle §34a odst. 1 školského zákona probíhá předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech min. 4 souvislé hodiny denně nebo formou individuálního vzdělávání dle §34b školského zákona (po dohodě s ředitelkou školy) – konkretizace v Čl. IV „Provoz a vnitřní režim mateřské školy“ tohoto školního řádu

 

6.      Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání  mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

6.1  Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce nebo jí pověřenému pracovníku mateřské školy, a to až v příslušné třídě. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy

6.2  Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky nebo jí pověřeného pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. Po převzetí dítěte rodiče i děti pobývají v prostorách mateřské školy a školní zahrady pouze po dobu nezbytně nutnou k převlečení a odchodu dětí z mateřské školy

6.3  Od doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě, za dítě plně zodpovídá zákonný zástupce

6.4  Pokud jsou zákonní zástupci v rozvodovém řízení, mají právo na dítě oba rodiče a to až do rozhodnutí soudu a jeho nabytí právní moci. Po ukončení soudního sporu má zákonný zástupce dítěte povinnost kopii rozhodnutí neprodleně předat mateřské škole a na požádání předložit originál k nahlédnutí. Toto se týká zároveň rozhodnutí péče o dítě, ze kterého bude zřejmé, kdo z rodičů za dítě v určené době přebírá odpovědnost

6.5  V době konání společné akce mateřské školy a rodičů po celou dobu trvání akce zodpovídají za dítě zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba

6.6  V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávaní po ukončení vzdělávání

6.7  Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Rodiče vyplní dohodu o zastupování dítěte, ve které uvedou osobu, kterou pověřují vyzvedáváním svého dítěte z mateřské školy. Toto rozhodnutí stvrdí svým podpisem. Pokud bude daná osoba pedagogovi neznámá, může požádat o předložení dokladu totožnosti

6.8  Pokud zákonný zástupce či jím pověřená osoba nevyzvednou dítě z mateřské školy v provozní době mateřské školy, kontaktuje pedagog nejprve rodiče dítěte a čeká maximálně jednu hodinu po ukončení provozní doby. Pokud ani poté zákonný zástupce dítě nevyzvedne, kontaktuje se sociálně právní ochrana dítěte a spolupracuje se v dalším postupu s ní

 

7.      Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

7.1  Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je přístupný u třídních učitelek

7.2  Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku, v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání, informovat u učitelky vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

7.3  Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo učitelkou vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte

7.4  Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

7.5  Ředitelka mateřské školy nejméně jednou ročně svolá třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů

 

8.      Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

8.1  Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení učitelky mateřské školy při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, upozorněním na nástěnkách jednotlivých tříd, na hlavní nástěnce školy, popřípadě na webových stránkách školy.

 

9.      Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

9.1  Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemnou či ústní formou mateřské škole

9.2  V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo i jiných zákonných zástupců dětí docházejících do mateřské školy

9.3  Děti s povinnou předškolní docházkou mohou být z důvodu nevolnosti zákonnými zástupci omluveni maximálně na 5 dní. Na dobu delší než je zmiňovaných 5 dní, musí dítě mít potvrzení od lékaře, že se nemůže z důvodu nemoci účastnit předškolního vzdělávání. Na dobu nepřítomnosti dítěte z jiného důvodu než je jeho onemocnění, a bude-li tato nepřítomnost trvat delší dobu než 1 týden, může dítě, na základě předem podané písemné žádosti, uvolnit pouze vedení školy (tj. ředitelka školy nebo její zástupkyně). K omlouvání dětí s povinnou předškolní docházkou bude sloužit „omluvný list“, který zákonný zástupce dítěte obdrží do 1. září 2017

9.4  Děti s povinnou předškolní docházkou jsou automaticky omluvené v době školních prázdnin

9.5  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímací učitelku mateřské školy o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. Pokud dítě onemocní v průběhu denní docházky do mateřské školy, jsou zákonní zástupce povinni si jej neprodleně vyzvednout. Pokud tak neučiní, jedná se o hrubé porušení rodičovské odpovědnosti

9.6  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 

10.  Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

 

10.1   Úhrada úplaty za vzdělávání

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje podle §123 odst. 2 bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do doby nástupu základní školní docházky – tedy i  dětem s odkladem školní docházky

 

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

a)      úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

c)      zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy

 

10.2   Úhrada platby za školní stravování

   Při úhradě platby za školní stravování, která činí 40,-Kč/dítě a den, se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)      platba za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce

b)      ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady platby

c)      zákonný zástupce dítěte uhradí platbu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy pod variabilním symbolem, který obdrží při nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

10.3     Úhrada platby – spolek rodičů

Úhrada platby ve výši 600,-Kč do spolku rodičů, splatné do 31. 10. příslušného školního roku, se používá na akce školy, které se mají právo účastnit všechny děti navštěvující MŠ Dvouletky. V případě akcí organizovaných jednotlivými třídami nebo akcí mimořádných, zákonní zástupci uhradí částku zvlášť (screening, fotografování, výlet apod.). V případě, že zákonný zástupce dítěte tuto částku neuhradí, nebude se moci jeho dítě akce, hrazené z prostředků spolku rodičů, zúčastnit.

 

11.  Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a)      dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

b)      z hygienických důvodů nechodí v průběhu stravování dětí do tříd, kde ke stravování dochází

c)      řídí se školním řádem mateřské školy

d)      dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti

 

Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE  MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (§35 odst. 2 školského zákona).

12.  Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto školního řádu.

 

13.  Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovené v bodě 11 tohoto školního řádu,  může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

14.  Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a mateřská škola, lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušení doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání takového dítěte v mateřské škole.

 

15.  Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat.

 

Čl. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

16.  Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

16.1     Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:30 do 17:00 hodin

16.2     V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 16.1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem

16.3     Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících, přičemž do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků

16.4     Mateřská škola má 4 třídy a o rozdělení dětí do tříd rozhoduje ředitelka školy

16.5     Z organizačních důvodů (prázdninový provoz, nemoc učitelky, DVPP apod.) mohou být děti sloučeny

16.6   Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením

16.7     Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s §34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

16.8     Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklém

16.9     Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí

16.10      Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

16.11      Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle §34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

16.12      K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají dle §34a odst. 1 děti s povinností předškolního vzdělávání, tj. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti určené MČ Praha 10

16.13   Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle §34a odst. 1 školského zákona na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením

16.14      Nárok na přednostní přijetí dále mají:

a)      od 1. 9. 2017 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (§34 odst. 3 školského zákona – znění účinné o 1. 9. 2017) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2017

b)      od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2018) uplatněné při zápise v termínu 2 – 16. května 2018

c)      od 1. 9. 2020 děti, které před začátkem školního roku dosáhnou druhého roku věku (§34 odst. 3 školského zákona – znění účinné od 1. 9. 2020) uplatněné při zápise v termínu 2. – 16. května 2020

16.15      Plnění povinného předškolního vzdělávání dětí je možné také formou individuálního vzdělávání dítěte. Zákonný zástupce oznámí tuto skutečnost písemně v době zápisu (nejpozději do konce května příslušného roku) ředitelce školy. Povinné vzdělávání se uskutečňuje následně bez docházky dítěte do mateřské školy. Ředitelka mateřské školy doporučí dle §34b odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům oblasti, vycházející z RVP PV, v nichž má být dítě vzděláváno. Zákonný zástupce je povinen dostavit se s dítětem k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Pokud se zákonný zástupce dítěte nedostaví v řádném ani náhradním termínu, který určí ředitelka mateřské školy, ukončí ředitelka v souladu s §34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání rozhodnutím ve správním řízení de §165 odst. 2 písm. k) školského zákona.

16.16       Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů

16.17      Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

16.18   V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy (v případě prázdninového provozu MŠ) i děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše po dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Na přijímání dětí se nevztahuje nejvyšší povolený počet dětí zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, ředitelka mateřské školy je však povinna zajistit, aby počet dětí, které se zúčastní vzdělávání v témže okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet

 

17.  Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

17.1     Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

6:30-8:00 (8:30)    doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí    učitelce k předškolnímu vzdělávání; děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity řízené učitelkami zaměřené především na hry a zájmovou činnost

8:30-9:10   komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena

9:10-9:30   dopolední přesnídávka

9:30-10:00 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd

10:00-11:45 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí,  na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a okolním světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské školy)

11:45-12:30  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena

12:30-14:30  spánek a odpočinek dětí respektující jejich rozdílné potřeby, individuální   práce s dětmi s nižší potřebou spánku, pokud to dovolí provozní podmínky

14:40-15:00  odpolední svačina

15:00-17:00  volné činnosti a aktivity dětí řízené učitelkami mateřské školy zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí; v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy; doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Zákonní zástupci dítěte s povinnou předškolní docházkou nebo jimi pověřená osoba jsou povinní přivést dítě do mateřské školy tak, aby bylo nejpozději v 8:00 předáno učitelce mateřské školy k předškolnímu vzdělávání

17.2      Stanovený základní denní režim a časové údaje jsou orientační a mohou být pozměněny v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí

 

Čl. V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

18.  Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

 

18.1   Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně  prostorově umístěné v suterénu školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „Vyhláška o školním stravování“) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy

18.2   Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd mateřské školy, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí

18.3   Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“

18.4   Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole (viz bod 5.1) než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávána dětem v době jeho pobytu v mateřské škole

 

19.  Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání

 

19.1   V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

 

9:10-9:30       ranní přesnídávka

11:45-12:15   oběd

14:40-15:00   odpolední svačina

 

19.2   V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (vodu, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, mléčné nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů

 

20.  Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování

20.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu dopředu známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny

 

Čl. VI

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

21.  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

21.1   Vstupní prostory do budovy mateřské školy jsou monitorovány kamerovým systémem. Pro zvýšení zajištění bezpečnosti dětí ve škole je vybudován systém otvírání hlavního vchodu budovy přes čipy (popř. biometrii). Čipy obdrží zákonní zástupci po složení vratné zálohy 150,- Kč. Otvírání vchodových dveří přes čipy (biometrii) bude omezeno na dobu příchodu a odchodu dětí z mateřské školy (viz bod 17.1). Všechna tato opatření jsou v souladu s podmínkami GDPR

21.2   Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky mateřské školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě

21.3  K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 28 dětí z běžných tříd, pokud to charakter pobytu dovoluje

21.4  Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další učitelka mateřské školy, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovním vztahu k mateřské škole

21.5      Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka mateřské školy, pokud má při přebírání dětí od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře

21.6      Při nástupu dítěte ke vzdělávání v mateřské škole po jeho infekčním onemocnění předloží zákonný zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí

21.7      Zákonní zástupci dítěte jsou povinni zajistit vhodné oblečení a obuv pro pobyt dítěte nejen v budově školy, ale též pro sportovní aktivity při pobytu venku; zejména pak při pořádání sportovních akcích, výletů apod. Mateřská škola má právo nevzít dítě na akce školy, při kterých je nutné bezpečné oblečení a obutí v případě, že zákonný zástupce toto dítěti nezajistí

21.8      Do celého areálu mateřské školy a školní zahrady mají psi i jiná zvířata vstup přísně zakázán! Školní zahrada není přístupná veřejnosti, slouží pouze dětem, které jsou do mateřské školy zapsané a jsou pod dohledem pedagogů

21.9      Z důvodu zajištění bezpečnosti dětí, mají zákonní zástupci povinnost nepouštět do budovy ani areálu školy žádnou cizí osobu

 

22.  Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

 

22.1     Při vzdělávání dětí dodržují učitelky mateřské školy pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa

22.2      Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady:

a)      přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích:

·         děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

·         skupina je zpravidla doprovázena dvěma učitelkami, z nichž jedna je na začátku skupiny a druhá na jejím konci

·         skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

·         vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

·         při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

·         za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané reflexní vesty

b)      pobyt dětí v přírodě:

·         využívají se pouze známá bezpečná místa

·         školnice (popř. učitelky) před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.), ručí za bezpečnost místa a herních prvků, na kterých umožní dětem pobyt

·         při hrách a pohybových aktivitách učitelky mateřské školy dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c)      ozdravný pobyt:

·         učitelky seznámí děti s prostorem ozdravného pobytu (budova, areál)

·         učitelky seznámí děti s pravidly bezpečného chování na ozdravném pobytu

·         učitelky jsou dětem k dispozici po celou dobu trvání ozdravného pobytu v rámci jim přidělených služeb

·         ozdravného pobytu se smí účastnit děti, které zvládnou odloučení od rodičů, nepomočují se a jsou psychicky, zdravotně a tělesně způsobilé

·         učitelka má právo ze závažných důvodů odmítnout účast dítěte na ozdravném pobytu

d)      sportovní činnosti a pohybové aktivity:

·         před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, tělocvičně, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy, kontrolují učitelky mateřské školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

·         učitelky dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

·         učitelky dbají zvýšené opatrnosti při sportovních aktivitách, jakými jsou např. bruslení, lyžování apod. jako dozor. Po předání dětí odborným instruktorům jsou stále přítomné v místě konání těchto sportovních aktivit. Bezpečnost dětí v rámci těchto aktivit (na ledě, na svahu apod.) zajišťují instruktoři příslušných aktivit

e)      zájmové kroužky:

·         odpovědnost za bezpečnost dětí v době konání zájmových kroužků nesou lektoři, kteří jsou povinni po ukončení kroužku předat dítě učitelce příslušné třídy

f)       pracovní a výtvarné činnosti

·         při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně učitelky mateřské školy

 

23.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

23.1   Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu

23.2   V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelky mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení

23.3   Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci dětí

 

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

24.  Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky mateřské školy, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

25.  Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

25.1     Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte učitelce  mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravování dítěte a při hromadných akcích pořádaných v rámci jednotlivých tříd nebo školy

25.2     Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně učitelce

25.3     Umísťování dětských kočárků, jízdních kol, koloběžek a vjezd na kolečkových bruslích je z bezpečnostních důvodů a ochrany majetku do budovy školy zakázáno!

 

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

26.  Seznámení s podmínkami fotografování dětí

 

Zákonný zástupce souhlasí s uveřejňováním fotografií ze života mateřské školy na nástěnkách, webových  stránkách a při propagaci školy. Případný nesouhlas musí dát písemně učitelce mateřské školy

 

 

 

27.  Odpovědnost za ztráty

 

Mateřská škola nedoporučuje nosit do školy vlastní předměty (hračky, zlaté náramky apod.) a nezodpovídá za jejich případnou ztrátu či poškození. Za věci odložené v šatně zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Dále škola neručí za odložení kol, koloběžek apod.

 

28.  Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2017

 

29.  Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí, kteří seznámení se školním řádem stvrdí svým podpisem na první třídní schůzce, nejpozději však do 14 dnů od doby nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě, že zákonný zástupce dítěte cizí státní příslušnosti tomuto dokumentu nerozumí, je povinen si na vlastní náklady najít překladatele

 

30.  Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

30.1     Zaměstnavatel zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti

30.2     Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce

30.3     Zákonní zástupci jsou povinni seznámit se se školním řádem při nástupu dětí do mateřské školy nebo při jakékoli změně tohoto školního řádu na výzvu ředitelky školy nebo pedagogických zaměstnanců

30.4     Školní řád musí být umístěn na veřejně přístupném místě mateřské školy, popř. na webových stránkách školy

 

 

 

V Praze dne 5. 8. 2019

Mgr. Jana Bezděková

ředitelka mateřské školy